Misyonumuz


  • Çukurova Üniversitesindeki Akademisyen ve araştırmacıların ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmasını desteklemek, bu fonlarla ilgili zamanında ve etkin bir şekilde bilgilendirmek, gerekli eğitimleri organize etmek, bu fonlardan yararlanan sayısını arttırmak,

  • Etkin bir üniversite – sanayi işbirliği kurarak akademisyenler ile iş dünyasının birlikte çalışmasını ve sanayileşebilme potansiyeli taşıyan teknolojilerin üniversitede geliştirilmesine katkıda bulunmak,

  • Üniversite bünyesindeki Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması ve yönetimini sağlayarak, korunabilecek ve lisanslanabilecek buluşları tespit etmek, teknoloji transferi yoluyla ticarileşmesini ve böylece buluş sahiplerinin, üniversitenin ve TTO’nun bu yolla gelir edinmesini sağlamak,

  • Katma değeri yüksek bilgi ve teknolojinin geliştirilmesini desteklemek ve geliştirilen teknolojinin toplum yararına sunulmasını sağlamak,

  • Yenilik ve girişimciliği desteklemek,

  • Akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve mezunlarının kendi girişimlerini başlatabilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapmak ve bu amaçla gerekli işbirliklerini oluşturmak.

  • Çok hızla değişen bilim ve teknoloji dünyasında, sanayide rekabetin üstünlüğünün sağlanması için bilgiye dayalı teknoloji tabanlı şirketlerin kurulmasına yardımcı olmak.  

  • Çukurova Bölgesi içerisinde yer alan tarım, sanayi ve hizmet sektörleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkin bir işbirliği ağı oluşturarak arge ve inovasyona yönelik farkındalık yaratmak.